Prayer / Salah / Namaz Times: Bradford
Thursday 20 January 2022 07:02
15 Jumada al-Thaniya 1443
Salah Start Jama'ah
al-Fajr: 6.28 7.15
Sunrise 8.13 n/a
al-Dhur (Juma'ah) 12.18 13.00
al-Asr 14.34 15.00
al-Maghrib 16.30 16.30
al-Isha 17.28 19.00